تبلیغات واژه‌ای است که ما همیشه آن را می‌شنویم و به محض شنیدن آن در فکر محصولات مختلفی می‌رویم که از همین راه آنها را خریده‌ایم.