از اهدافی که درگاه نیما در نظر داشت حس تقویت رقابت میان صرافان در معامله های ارزی بود. همچنین می توان خرید ارز صادراتی و فروختن آن به وارد کنندگان را نیز از دیگر اهداف این سامانه تلقی کرد. یکی دیگر از قابلیت های این سامانه آن است که تاجران می توانند در مورد کارکرد صرافان نظر دهند و بر فعالیت آن ها نظارت داشته باشند.

سامانه نیما

طبق اعلام خبرگزاری راه دانا، قریب به دو سال است که از راه انداختن درگاه نیما می گذرد. این درگاه مضاف بر عرضه موقعیت آماری شفاف از کیفیت خرید و فروش ارز (خرید دلار و یورو ) حاصل از صادرات به دولت، امکانی را رقم زده است؛ تا وارد کنندگان و صادر کنندگان در یک بستر امن، معامله های وابسته به ارزهای ماحصل صادرات و خرید ارز جهت فراهم کردن ارز وارادتی را در بر داشته باشند.

سامانه نیما

تا قبل از طراحی این درگاه، نه فقط دولت بلکه بانک مرکزی به عنوان متصدی و سیاست گذار ارزی کشور جمهوری اسلامی ایران به جز هزینه ماحصل صادرات نفت، آگاهی از حجم ارزی موجود در کشور به خصوص ارز ماحصل صادرات به صورت روشن نبود. فقط یک آمار از طرف بانک مرکزی جمع آوری شده بود که آن هم مربوط به آمار برآمده از ماحصل فروش نفت کشور بود که امور مالی آن در خزانه ثبت می گشت. دولت به هیچ عنوان از میزان آن اطلاع دقیقی نداشت تا بتواند کنش هایی را روی آن داشته باشد.

ولی در حال حاضر با راه اندازی موفق درگاه نیما، این سامانه به یک مسیر منسجم به منظور فروش ارز صادراتی و اختصاص آن به وارد کنندگان شده است. این عرصه را برای روشن شدن معامله های ارزی طراحی شده و زمینه ای رقابتی به منظور کشف نرخ حواله ارزی را به وجود آورده است.

  کدام اسکناس یورو بهتر است

امکانی در درگاه نیما فعال شده که فرد به وسیله آن قادر است سنجش موشکافانه ای را از کارکرد صرافان همراه با واردکنندگان و صادرکنندگان، به معامله های ارزی در درگاه نیما داشته باشد. همان سان که پویندگان این درگاه بیان کردند، در بخش خرید از درگاه جامع تجارت، اخیرا زمینه ای تعبیه شده است. در آن درگاه می توان نظرات پویندگان اقتصادی و بازیگران درگاه نیما را درباره کارکرد صرافان در این درگاه را مشاهده نمود.

اهداف سامانه نیما چیست؟

در حقیقت، اهدافی که درگاه نیما دنبال می نماید برای به وجود آوردن محیط سالم رقابتی بین صرافان است. در این محیط رقابتی وارد کنندگان قادر هستند تا با قیمت و استرس پایین تری، ارز مورد احتیاج خود را فراهم نمایند. همچنین صرافان همراه با آن ها افزایش سطح کیفیت کار خود را در پیش روی دارند.

اخیرا در درگاه جامع تجارت امکانی تعبیه شده تا وارد کنندگان قادر باشند نظرات خودشان را به صورت فرم نظرسنجی در مورد کارکرد صرافی در درگاه نیما به ثبت برسانند. بر اساس تحقیقات صورت گرفته این فرم در هنگام پایان معامله یا منصرف شدن از آن، به بازرگان به نمایش در خواهد آمد. در این فرم چندین سوال بیان شده که پرسش های اولی و دومی مبنی بر بازرسی داشته و دیگر پرسش ها از گونه ارزیابی کارکرد صرافی می باشد. همچنین در قسمت پایانی فرم نیز بخشی جهت ثبت نظر برای واردکنندگان قرار داده شده است.

بنابراین هم اکنون با جمع آوری آگاهی های این فرم ها، برای هر کدام از صرافان، پروفایلی ساخته شده است که در هنگام برگزیدن پیشنهاد برای بازرگان قابل مشاهده است. بدین سان واردکننده قادر خواهد بود با دیدن امتیاز صرافان، صرافی مورد نظر خود را برگزیند. در این بین، زمینه ای تعبیه شده تا نتیجه های نظرسنجی واردکنندگان از کارکرد صرافان در درگاه نیما قابل مشاهده باشد. این سامانه امکانی را فراهم کرده تا از تخلفات صرافان جهت فروش و خرید یورو و دلار جلوگیری به عمل آورد.

  چگونه ارز صادرات خود را در سناریت بفروشیم؟